ИКюИ Контрол ООД

Дъщерна компания на ИКюИ България АД

 

Членове сме на:

                   

Кои сме ние

ИКюИ Контрол ООД е компания, създадена през 2000 г. с цел предоставяне на лицензирани услуги за надзор в проектирането и строителството, като дъщерно дружество на ИКюИ България АД.

Компанията предоставя консултантски услуги в строителството за сложни международни проекти не само като лицензиран надзор в проектирането и строителството, но и като инженер по FIDIC и Lender’s Engineer. Англоезичният екип е квалифициран в подготовката на тръжна документация, управление на разрешителни, управление на проектирането и строителството, координация на проекти и управление на искове по FIDIC.

От 2002 година досега фирмата има самостоятелно изпълнени супервизии (управление на проекти и строителен надзор) по проекти на Световната банка. ИКюИ Контрол е участвало в качеството на Консултант в подготовката на проекти, финансирани от ЕС (PHARE, ISPA).

Компанията е една от водещите в България в управлението на международни проекти и проекти, реализирани като публично-частно партньорство, както и една от първите, които прилагат Договорните условия на FIDIC, европейските директиви и хармонизираното българско законодателство.

ИКюИ Контрол ООД е сред основателите на Националната асоциация на лицата, упражняващи независим строителен надзор, която се трансформира в БААИК (Българска асоциация на архитектите и инженерите консултанти). ИКюИ Контрол ООД е пълноправен член на FIDIC (Международна асоциация на инженерите консултанти) и EFCA (Европейска федерация на асоциациите на консултантите).

Обхват на дейностите

Прединвестиционни проучвания

– Технически анализ, включително оценка на необходимия ресурс
– Енергиен анализ
– Икономически и финансов анализ
– Правен анализ
– Възможности за финансиране

Устройствени Планове

– Изготвяне на задание за разработване на ПУП;
– Изготвяне на проекти за ПУП;
– Управление на всички съгласувателни и одобрителни процедури, отнасящи се до устройствените планове;
– Изготвяне на документация за промяна на предназначението на земята;
– Изготвяне на документация и управление на отчуждителни процедури.

Техническа помощ и изготвяне на тръжна документация

– Подготовка на тръжна документация
– Съдействие на възложителя при избора на изпълнители по договорите
– Координация и контрол върху изпълнението на всички договори
– Осигуряване на добра комуникация между заинтересованите страни
– Координация на дейностите
– Мониторинг на финансовото изпълнение

Надзор по време на проектирането

– Оценяване съответствието на инвестиционните проекти
– Технически контрол на проектите по част Конструктивна
– Съгласувателни процедури и одобряване на инвестиционните проекти
– Изготвяне на Комплексен доклад

Надзор по време на строителството

– Строителен надзор, съгласно изискванията на ЗУТ
– Координатор по безопасност и здраве за етапа на изпълнение на строежа
– Изготвяне на технически паспорт
– Заснемане и нанасяне в кадастъра на строежа от лицензирано лице съгласно ЗКИР

Инвеститорски контрол

– Измерване на количества вложени материали
– Анализ на стойността на строителството
– Контрол при ценообразуването
– Финансов контрол
– Съставя списък за отстраняване на недостатъци на строителството

Управление на проекти

– Управление на проекти от фазата на иницииране до фазата на експлоатация;
– Управление на проекти чрез прилагане на стандарта PMBOK и Construction Extension to the PMBOK® Guide.  Интегрирано управление на обхват, време, разходи, качество, човешки ресурси, комуникации, рискове, поръчки, заинтересовани страни, безопасност, околна среда, финансиране, искове

Доклади за Технически Дю Дилиджънс

– Оценка на наличния ресурс
– Валидност на лицензи и разрешителни
– Преглед на основните договори
– Оценка на техническото състояние и експлоатационната годност
– Вероятностен анализ, производство, обезпечености P50, P75 и P90
– Оценка на техническите допускания за финансовия модел

Обучения по ФИДИК

– Практическо приложение на договорните условия на FIDIC
– Въведение в управлението на проекти (PMBOK) и Управление на проекти с договорите на FIDIC
– Решаване на практически казуси по FIDIC в строителството

Гордеем се с

КОНСУЛТАНТ НА ГОДИНАТА

На 21.04.2008 г., БААИК (Българска Асоциация на Архитектите и Инженерите Консултанти) връчва на фирма ИКюИ Контрол ООД
“Грамота за принос към развитието на консултантската професия в България и чужбина”

ОБЕКТИ, С КОИТО СЕ ГОРДЕЕМ

Връзка с нас

ИКюИ Контрол ООД

vim@eqe.bg

office@eqecontrol.com

www.eqecontrol.com

  гр. София 1164

ул. Крум Попов №24, ет.3

  тел. +359 2 865 32 85

  факс +359 2 439 06 54

гр. Варна 9010

ул. Клокотница №9

тел./факс: +359 52 320026

 

Връзка с нас

ИКюИ Контрол ООД

vim@eqe.bg

office@eqecontrol.com

www.eqecontrol.com